Privaatsuspoliitika

 1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Siwira Trading OÜ, Laki 12 Tallinn, B korpuse V korrus. (Registrikood 12222473). Andmekaitse spetsialist on määratud Ingrid PLado, e-maili aadressiga ingrid@siwira.eu
 2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
 3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.
 4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid. Töötlustoimingute register on kohustuslik lisa olemasolevale dokumendile.
 5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele. Siwira Trading OÜ teenused sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele alla 13 aastat. 
 6. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
 7. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 8. Siwira Trading OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad.
 9. Ajakohase juriidilistest isikutest volitatud töötlejate nimekirja teeb Siwira Trading OÜ kliendile teatavaks kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult Siwira Trading OÜ aadressile Laki 12 Tallinn või e-posti aadressile ingrid@siwira.eu Töötlustoimingute registri pidajaks on määratud Ingrid Plado ingrid@siwira.eu Täpsemat infot registri kohta ingrid@siwira.eu
 10. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile ingrid@siwira.eu
 11. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas.
 12. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest logides sisse iseteeninduskeskkonda aadressil www.siwiratrading.eu andes sellest teada e-kirja teel ingrid@siwira.eu aadressil või järgides e-kirjas toodud juhiseid.
 13. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse www.siwiratrading.eu iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil ingrid@siwira.eu Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile ingrid@siwira.eu
 14. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Siwira Trading OÜ ja Siwira Trading OÜ Andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.
 15. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.
 16. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.
 17. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Siwira Trading OÜ hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Siwira Trading OÜ võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja Siwira Trading OÜ vahelist seost;

(3) isikuandmete laadi;

(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu. Privaatsuspoliitikat võib Siwira Trading OÜ ühepoolselt muuta sellest Klienti ette teavitades vähemalt 2 nädalat.

Siwira Trading OÜ võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab Siwira Trading OÜ andmesubjekte Siwira Trading OÜ koduleheküljel või muul viisil.

 1. Siwira Trading OÜ kasutab oma veebilehtedel küpsiseid, sh Google Analytics ja Hotjar, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides. 

Koostatud 25.05.18

Antud dokumendi lahutamatu osa  on Siwira Trading OÜ Andmete töötlemise register

Koostaja:

Ingrid Plado
Siwira Trading OÜ
Juhatuse Liige